Obsah stránky

Žádosti o poskytnutí informací

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), mohou občané podávat obecnímu úřadu ústně či písemně, jakož i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.

Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poučení o opravných prostředcích: Pokud obecní úřad žádosti o informaci, byť i jen zčásti,nevyhoví, vydá ve výše uvedené lhůtě rozhodnutí o odmítnutí žádosti vyjma případů, kdy se žádost dle zákona odloží. Opravným prostředkem proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je odvolání, které žadatel podává prostřednictvím obecního úřadu a rozhoduje o něm příslušný krajský úřad. Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, o stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad.